MEB Özel Okul Teşvik Başvuru Kılavuzu Yayımlandı


T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ ÖZEL
OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK
ÖĞRENCİLER İÇİN VERİLECEK EĞİTİM VE
ÖĞRETİM DESTEĞİ UYGULAMA
e-KILAVUZU

Eğitim Öğretim Desteği Kılavuz indir:

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_08/16180149_2018-2019_egitim_ogretim_destegi_kilavuzu.pdf

16 Ağustos 2018 – 06 Eylül 2018 Destekten Yararlanmak İsteyen Özel Okulların
MEBBİS Üzerinden Başvuruları
16 Ağustos 2018 -06 Eylül 2018 Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin e-Okul
Üzerinden Başvuruları
07 Eylül 2018 Tercih İşlemi Yapabilecek Öğrencilerin İlanı
07 -14 Eylül 2018 Öğrencilerin Tercih İşlemleri
17 Eylül 2018 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
17-21 Eylül 2018 Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri
24 Eylül 2018 Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
24-28 Eylül 2018 Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri
2
1. GENEL AÇIKLAMALAR
a) Bu e-Kılavuz 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek 1 inci maddesi ve
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 2 nci maddesi
hükümlerine göre hazırlanmıştır.
b) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okullara, 12/08/2018 tarihli ve 30507 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda
Öğrenim Görecek Öğrenciler için Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin
Tebliğ’de yer alan okul türlerine göre toplam 75.000 öğrenciye 2018-2019 eğitim
öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecektir.
c) Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri (Ek-10) aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.
Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri
Kurum Türü Adı
Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Özel Anadolu Lisesi
Özel Ermeni İlkokulu
Özel Ermeni Okul Öncesi Kurumu
Özel Ermeni Ortaokulu
Özel Ermeni Ortaöğretim Okulu
Özel Fen Lisesi
Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi
Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Özel Musevi İlkokulu
Özel Musevi Okul Öncesi Kurumu
Özel Musevi Ortaokulu
Özel Musevi Ortaöğretim Kurumu
Özel Rum İlkokulu
Özel Rum Ortaokulu
Özel Rum Ortaöğretim Kurumu
Özel Süryani Okul Öncesi Kurumu
Özel Sosyal Bilimler Lisesi
Özel Spor Lisesi
Özel Temel Lise
Özel Türk İlkokulu
Özel Türk Okul Öncesi Kurumu
Özel Türk Ortaokulu
Özel Laboratuvar Lisesi
Özel Fen ve Teknoloji Lisesi
ç) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul
türlerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenim görecek her bir öğrenciye
verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
3
Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri, Destek Tutarları ve Destek
Verilecek Öğrenci Sayıları
Sıra No Kurum Türü Adı Destek Tutarları Destek Verilecek Öğrenci
Sayıları
1 Okul Öncesi 3.290,00 6.000
2 İlkokul 3.960,00 15.000
3 Ortaokul 4.610,00 15.000
4 Ortaöğretim 4.610,00 15.000
5 Temel Lise 3.960,00 24.000
Toplam 75.000
d) Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfı) öğrenim görecek, yaşları 48-
66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri, eğitim ve öğretim desteği için
belirtilen tarihlerde kayıtlı bulundukları resmî/özel okullardan e-Okuldaki Özel
Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.
e) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı
görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan
resmî/özel okullara kayıtlarını yaptırarak bu okullardan başvuru yapabilecektir.
f) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin
velileri/vasileri, eğitim ve öğretim desteği için belirlenen tarihlerde öğrencinin kayıtlı
bulunduğu resmî/özel okul müdürlüklerine başvurabilecektir.
g) 2017-2018 eğitim öğretim yılında 8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerden, ortaöğretime
geçiş tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen
öğrencilerin velileri/vasileri öğrencilerin mezun oldukları ortaokullardan başvurularını
yapabilecektir.
ğ) Okul öncesinde bir öğretim yılı, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde
öğrenim gören öğrencilerden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun
öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacaktır. Ancak bu öğrencilerden
uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere,
bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapanlar eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma
hakkını kaybedecektir.
h) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek
bedeli %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran ayına olmak üzere öğrenim
gördükleri okullarına ödenecektir.
ı) Veliler/vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak
eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecektir. Bu
nedenle veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ile diğer şartları hakkında
bilgi edinip tercihlerini buna göre yapacaklardır.
i) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve
öğretim desteği verilen ve destek verilme şartlarını taşıyan farklı bir okula nakil
olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği
ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme
tarihlerinde e-Okulda oluşturulan liste üzerinden kayıtlı olduğu okuluna yapılır.
4
j) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri özel okula
kayıtlarını yaptırırken, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek
Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) doldurulması esnasında sunulan belgelerin
asıllarını özel okul müdürlüğüne teslim edecektir. Özel okul müdürlükleri bu belgeleri
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhafaza edecektir.
k) Başvuru alacak, resmî/özel okul müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun ve
zamanında yapabilmeleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri gerekli desteği
sağlayacaktır. Eğitim öğretim hizmetini sunan ve eğitim ve öğretim desteğinden ilk
defa yararlananlara ilişkin bilgi ve belgeler ocak ayına kadar il/ilçe millî eğitim
müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka
personel tarafından incelenecektir. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunanlar hakkında
yasal işlem yapılacaktır.
l) 2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri
2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacaktır.
m) Eğitim ve öğretim desteği kapsamında bir özel okula yerleşen ve yerleştiği okula
kaydını yaptıran öğrenciler ile eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf
öğrencileri eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları hâlinde eğitim ve öğretim
desteği hakkını kaybederler.
n) Eğitim ve öğretim desteği alan öğrencinin, resmî okula veya destek kapsamı dışında ya
da destek kontenjanı dolmuş bir özel okula nakil gitmesi halinde desteği kesilecektir.
o) Öğrenci hangi sınıf seviyesinden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanmış ise o
sınıf seviyesine destek kapsamında kaydolabilecektir. İlkokul birinci sınıftan destek
almaya hak kazanan öğrenci okul öncesine; okul öncesinden destek almaya hak
kazanmış bir öğrenci ilkokul birinci sınıfa eğitim ve öğretim desteği kapsamında kayıt
olamayacaktır
ö) Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanmış öğrencinin velisi/vasisi;
Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapıp,
öğrencinin destek kapsamında yerleştirilmesi durumunda, destek hakkı kazanmış
olduğu okula yine belirtilen tarihlerde kesin nakil/kayıt işlemini yaptıracaktır. Kesin
kayıt işlemlerinde nakil onay işleminin tamamlanmasından okul idaresi sorumlu
olacaktır. Kesin nakil/kayıt döneminde işlemi yapılmayan öğrenci eğitim ve öğretim
desteği hakkını kaybedecektir.
p) Veliler/vasiler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip
edebilecek olup naklin tamamlanmasından sorumlu olacaktır.
r) Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde ücretsiz veya kurumun
ilan ettiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim
ve öğretim desteği verilmeyecektir.
s) Kurumların ilan ettiği ücretler üzerinden yapılan indirim sonucunda oluşan öğrenim
ücreti, eğitim ve öğretim desteği tutarından az olamaz.
ş) Eğitim ve öğretim desteği başvurusunda Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği
Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) öğrencinin velisi/vasisi
tarafından beyan edilen veya eksik, yanlış verilen bilgi ve belgelerle ilgili değişiklik
5
talep etmeleri durumunda son başvuru tarihine kadar öğrencinin kayıtlı olduğu okul
idaresi tarafından işlem yapılabilecektir. Son başvuru tarihinden sonra değişiklik
talepleri kabul edilmeyecektir.
2. BAŞVURU ŞARTLARI
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Okul öncesi eğitimde 17 Mart 2013 ile 17 Eylül 2014 tarihlerinde veya arasında
doğmuş olmak,
c) İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla kayıt şartlarına sahip olmak,
ç) Beşinci sınıfa devam edeceklerde 17 Eylül 2018 tarihi itibariyle ortaokul veya imamhatip
ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak,
d) Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip
olmak,
e) Eğitim ve öğretim desteği alırken 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı
yapmamış olmak,
f) Resmî/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,
g) Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz
olmak,
3. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
a) Eğitim ve öğretim desteği yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf
seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
b) Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği
Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) belirlenen toplam puanda eşitlik
olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin
bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecektir.
Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecektir.
c) Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci
yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci
yerleşemeyecektir.
ç) Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim
desteği kontenjanının yüzde 20’si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek
kontenjanının yüzde 40’ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.
d) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden
öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler
yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı
öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.
e) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan
edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci
6
ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.
f) Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında
yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.
g) Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların
boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.
4. OKULLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER
4.1. Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınacak Öğrencilerden Nakil ve Kayıt
Almak İsteyen Özel Okulların Yapacakları İşlemler
a) 2018-2019 eğitim öğretim yılı, eğitim ve öğretim desteği başvuru ve yerleştirme
takviminde belirtilen tarihlerde, önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamında
olan özel okullar da dâhil olmak üzere, okul yöneticileri MEBBİS’te yer alan Özel
Öğretim Kurumları Modülü üzerinden, eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınacak
öğrencilerden nakil ve kayıt almak istedikleri sınıf seviyelerini sisteme ekleyeceklerdir.
b) Eğitim ve öğretim desteği yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra ekim ayı
itibarıyla, özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları, güncel bina kontenjanının %
75’ine kadar, okul öncesi kurumlarda ise güncel bina kontenjanının % 70’ine kadar
eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencileri nakil ve kayıt alabilecektir.
4.2. Öğrenci Başvurularını Alacak Resmî/Özel Okulların Yapacakları İşlemler
a) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek
Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 1’inci maddesinin (b), (c) ve (d) fıkralarında
yer alan her madde için bir adet belge olmak üzere 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim
öğretim yıllarına ait öğrencinin belgeleri varsa bilgilerini Modüle girecektir. Belgeler;
uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belge, il
millî eğitim müdürlükleri, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile ilgili
federasyonlar tarafından ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere
(birinci, ikinci, üçüncü) ait onaylanmış belgeler olmalıdır.
b) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek
Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 2’nci maddesinde belirtilen; ailede çalışan
anne ve baba, anne ile babanın ayrı olması durumunda öğrencinin velisine/vasisine ait
2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka,
bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer
gelirler dâhil) toplam gelirlerinin aylık toplamına göre bilgileri Modüle girecektir.
Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2018 yılına ait son alınan bordroya
göre işlem yapılacaktır. Anne ve baba veya veli/vasiden beyan ettikleri gelirlerin
dışında başka herhangi bir gelirinin olmadığına ve ödeme almadıklarına dair Gelir
Beyan Taahhütnamesi (e-Kılavuz Eki) doldurularak teslim alınacaktır. Herhangi bir
gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasi ise; ilgili resmî kurumlarından 2018
yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belgeyi
alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.
c) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek
Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim
Gören Diğer Çocuklar bölümüne, üniversitede okuyan veya 2018-2019 eğitim öğretim
7
yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrenci bilgileri ile e-Okul sistemi dışında
yer alan kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini kontrol ederek bilgilerini Modüle
girecektir.
ç) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek
Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci
satırlarında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini kontrol ederek bilgilerini
Modüle girecektir.
d) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek
Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı
Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen çocukların bilgilerini Modüle girecektir.
e) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek
Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgi ve belgeleri kontrol ederek
Modüle girecektir. Başvuru çıktısının onaylı bir örneği veliye/vasiye verilecek bir
örneği de okul müdürlüklerinde muhafaza edilecektir. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge
girişinde bulunan okul yöneticileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.
f) Başvuru esnasında okul yönetimlerince (a), (b), (c), (ç) ve (d) maddelerinde belirtilen
belgelerin aslı görülerek birer örneği ile Gelir Beyan Taahhütnamesinin (e-Kılavuz
Eki) aslı teslim alınacaktır.
5. DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ
VELİLERİNİN/VASİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER
a) Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmî/özel okul müdürlüklerinden
başvurularını yapacaktır.
b) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin
Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış
bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz
sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.
c) Veliler/vasiler; 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarına ait uluslararası
federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlar, il millî eğitim müdürlüğü, gençlik
hizmetleri ve spor il müdürlüğü ile ilgili federasyonlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan
yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek
bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.
ç) Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile
bireylerinden anne ve baba veya veli/vasiye ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz
aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner
sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) aylık toplam gelir
durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlardan alınacak belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan
Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen
aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2018 yılına ait son alınan bordroya göre
işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasi ise;
ilgili resmî kurumlardan 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının
olmadığına dair belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.
8
d) Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya
2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren
belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru
esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.
e) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin
Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan
durumlara ilişkin onaylı belgesini okul müdürlüğüne teslim edecektir.
f) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin
Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncü
maddesinde belirtilen çocukların belgelerini okul müdürlüğüne teslim edecektir.
g) Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri
Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15
okul tercihi yapabilecektir.
6. BAKANLIKÇA YAPILACAK İŞLEMLER
a) Eğitim ve öğretim desteği il kontenjanları Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürlüğünün internet sayfasında (http://ookgm.meb.gov.tr) ilan edilecektir.
b) MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü üzerinden başvurularını yapan
özel okulların değerlendirilmesi sonucunda eğitim ve öğretim desteği kapsamından
öğrenci almaya hak kazanan özel okullar, haftalık olarak Özel Öğretim Kurumları
Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecektir.
c) Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu
(Ek-12) incelenerek değerlendirme sonucunda eğitim ve öğretim desteği tercihi
yapmaya hak kazanan öğrenciler, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün
internet sayfasında ilan edilecektir.
ç) Yerleştirme sonucunda bir özel okula kaydolmaya hak kazanan öğrenciler Özel
Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecektir.
d) Eğitim ve öğretim desteği ek yerleştirme sonuçları Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecektir.
7. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ KAPSAMINDA YERLEŞEN ÖĞRENCLERİ
NAKİL/KAYIT ALACAK ÖZEL OKULLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER
a) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul
tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin
Tespit Formu’nun (Ek-12) 1’inci maddesinin (b), (c) ve (d) fıkralarında belirtilen;
2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarında uluslararası federasyonlarca
yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belge, il millî eğitim müdürlükleri,
gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile ilgili federasyonlar tarafından
düzenlenerek onaylanmış ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere
(birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin onaylı örneği teslim alacaklardır.
b) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul
tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin
9
Tespit Formu’nun (Ek-12) 2’nci maddesinde belirtilen eğitim ve öğretim desteği alacak
öğrencinin anne ve baba veya velisine/vasisine ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz
aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner
sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) toplam gelirini
gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan
alınacak belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesi kayıt
esnasında teslim alınacaktır. Belirtilen aylara ait bordrosu olmayan kişiler için 2018’e
ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne
ve baba veya veli/vasiden ise; ilgili resmî kurumlardan 2018 yılında gelir getirici
herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belge teslim alınacaktır.
c) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul
tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin
Tespit Formu’nun (Ek-12) 3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim Gören Diğer
Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2018-2019 eğitim öğretim yılında
üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri ile e-Okul sistemi dışında
öğrenim gören kardeş öğrencilerin öğrenim belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır.
ç) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul
tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin
Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan
durumlara ilişkin onaylı belgesini kayıt esnasında teslim alınacaktır.
d) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul
tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin
Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; harp veya vazife malulü
sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya
barınma kararı verilen çocukların belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır.
DİKKAT:5580 sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Görecek
Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzunda yer
alan esaslar, kılavuzun yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu esaslar
yasama, yürütme ve yargı organları ile Bakanlığın gerekli görmesi halinde
değiştirilebilir. Bu gibi durumlarda izlenecek yol Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
belirlenir ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında
(http://ookgm.meb.gov.tr) kamuoyuna duyurulur.
10

EK
GELİR BEYAN TAAHHÜTNAMESİ
……………………………………………………………… okulunda kayıtlı bulunan
öğrenci……………………………..………. velisi/vasisiyim.
Başvuru işlemlerinde öğrenci değerlendirme kriterlerinde değerlendirilmek üzere
ailemizin (anne ve baba veya veli/vasi) gelirleri aşağıda yer almaktadır.
1. Bordroya dayalı aylık gelir : ………………………… TL.’dir.
2. Gayri menkul aylık kira geliri : …………………………TL.’dir.
3. Nafaka aylık geliri : ………………………… TL’dir.
4. Bilirkişi ücreti aylık geliri :………TL’dir.
5. Görev tazminatı aylık geliri :…………………………. TL’dir.
6. Döner sermaye aylık geliri : ………………………… TL’dir.
7. Ek ders ücreti aylık geliri : …………………………. TL’dir.
8. Diğer gelirlerin toplamı (aylık olarak belirlenecektir.) : …………………TL.’dir
Yukarıda beyan ettiğim gelirlerim dışında herhangi bir gelirim bulunmamaktadır.
Yukarıda beyan ettiğim gelirlerim dışında beyan etmediğim herhangi bir gelirin tespiti
halinde, 5580 sayılı Kanunun EK 1’inci maddesi hükümleri ile diğer genel hükümler
doğrultusunda hakkımda yasal işlem yapılacağını bildiğimi beyan ederim.
Öğrenci Velisinin /Vasisinin
Adı Soyadı :
İmzası :