TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/ANADOLU LİSESİ


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Edebiyat, kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir. Edebiyat, Arapça ‘’ edep ‘’ sözcüğünden türetilmiştir. Bu yüzden öğrencilerimize bu derste öğreteceğimiz ilk şey ‘’ edepli olmak’’ kavramıdır.

Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile Türk kültürünün değerlerini bilen ve sahiplenen, özgür ve eleştirel düşünebilen, bilimsel duyarlılığı gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi ana ilke olarak benimseriz.

Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile öğrencilerimizde;

 • Eleştirel düşünme, sorunları çözebilme, yaratıcı düşünme, araştırma-sorgulama, iletişimde bulunma becerilerini kazanmaları, bu becerileri geliştirmeleri hedeflenmiştir.
 • Ayrıca öğrencilerin özellikle bilgi teknolojisinin imkânlarını kullanma konularında da beceri kazanmaları düşünülmüştür.
 • Edebiyat dersi için hemen her metnin ve her çalışmanın, dilin doğru ve güzel kullanılmasına imkân veren beceriler kazandırdığı da unutulmamıştır.
 • Öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatımda etkili olabilmenin yollarını fark etmeleri amaçlanmıştır.

 

Dersimizin ‘’Dil Anlatım’’ yönü ile;

 1. Dilin insan ve toplum hayatındaki rolünü ve önemini kavramaları,
 2. Dil-kültür ilişkisini kavramaları,
 3. Kelime, cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam ilişkisini kavramaları,
 4. Günlük hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak yazma ve konuşma becerilerini kazanmaları,
 5. Metin ve metin parçalarını doğru ve güzel okuma, doğru anlama ve yorumlama becerileri kavramaları,
 6. Dinlediklerini ve okuduklarını doğru inceleme ve anlama becerisi kazanmaları,
 7. Türkçenin kendine özgü ses, yapı ve anlam özelliklerini metinler çevresinde kavramaları,
 8. Dil bilgisi kurallarını; ses, kelime, kelime grubu, cümle ve metin düzeylerinde doğru uygulama becerisi kazanmaları,
 9. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma faaliyetlerinde Türkçenin yazım kurallarına, söyleyiş özelliklerine ve inceliklerine özen göstermeleri,
 10. Dinlediklerini, okuduklarını, anladıklarını, düşündüklerini söz ve yazıyla planlı, etkili, akıcı, anlaşılır biçimde ifade edebilmeleri,
 11. Konuşurken ve yazarken anlatım kurallarına uymalarını sağlamaları,
 12. Edebî metinlerin zamanın getirdiği değişmelerle zenginleştiğini ve geliştiğini kavramaları amaçlanmaktadır.